Need Help ?
Call: +977- 024520105

सुझाव सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना

फोनः ०२४-५२०१०५ र ०२४-५२०४७०

फ्याक्सः ०२४-५२०४७०

इमेलः panchthardeo@gmail.com

पत्राचारः जिल्ला शिक्षा कार्यालय, फिदिम १ पाँचथर